Съвременното училище в условията, в които се развива, има необходимост от обществена подкрепа и съпричастност. Това наложи на 27.02.2004г. в дом “Петко Стайнов” представители на учителската и родителската общност, в присъствието на адвокат, да учредят сдружение с нестопанска цел, наречено
Училищно настоятелство при Ппрофилирана гимназия „Академик Петко Стайнов“, гр.Казанлък.
Съставът на УН е разнообраен – учители, родители, общественици, млади хора.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 7 Настоятелството осъществява дейност в обществен интерес и полза, изразяваща се в:
(1) Подпомагане за подобряване на материалното състояние и осигуряване на училището
(2) Обединяване дейността и усилията на родители и общественици с тази на обществеността
и физически и юридически лица за подпомагане развитието на учебното дело.
(3) УН осъществява своите функции и задачи самостоятелно. При нужда търси взаимодействие
с училището и други юридически и физически лица.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

Чл. 8 Основни цели на настоятелството са:
1. Обсъжда и прави предложение за съдействие пред съответните органи за перспективно развитие на училището, както и за решението на текущите проблеми, свързани с дейността на училището.
2. Полага усилия за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролира целесъобразното им разходване.
3. Подпомага изграждането и поддържането на съвременна МТБ.
4. Участва при определяне на СИП и на извънкласни и извънучилищни форми на работа.
5. Подпомага и съдейства за включване на родители при организиране свободното време на учениците.
6. Организира обществеността за подпомагане на училището.
7. Подпомага дейността на училището в борбата му срещу вредните влияния и въздействия върху учениците.
8. Съдейства на комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ
НА ЦЕЛИТЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

Чл. 9 Средствата, с които настоятелството ще постига своите цели, са:
1. Отпуснати средства от републикански, общински бюджети
2. Собствени средства и средства, придобити от дарения
3. Средства от спомоществуватели, от членовете на УН и др.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 18 (1) Настоятелството може да извършва стопанска дейност, с цел набиране на средства за
постигане на целите, описани в чл.8
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от
Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на СН.