На основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 26,ал. 1, т.1 и чл. 28 от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване. Да бъдат положени изпити от учениците на самостоятелна форма за оформяне на годишна оценка за 9 и 11 клас, както следва:
Изпитите да се проведат при следните условия и ред:

 

Изпит по учебен предмет

Формат на изпита/ продъжителност

Дата, нач. час, място на провеждане

Комисия по организиране на изпита (квестори)

Комисия по оценяването

Срок за изготвяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита

БЕЛ ЗП

писмен-3 астр.часа

03.01.2018г.

14,30 часа

Г.Турлакова;

Л.Бозукова;

Кр.Кръстев;

Хр.Симеонова;

до 3 дни преди изпита

до 1 ден след приключване  на изпита;

уч.стая

до 3 дни след прикл.на изпита;

в канцелария

Английски език

ЗП

писмен-3 астр.часа

04.01.2018г.

14,30 часа

Цв.Абрашева;

Св.Одаджиев;

Г.Турлакова;

Г.Георгиева;

до 3 дни преди изпита

до 1 ден след приключване  на изпита;

уч.стая

до 3 дни след прикл.на изпита;

в канцелария

Руски език ЗП

писмен-3 астр.часа

05.01.2018г.

14,30 часа

И.Кавалов;

Й.Кирчев;

Хр.Симеонова;

Н.Муралиева;

до 3 дни преди изпита

до 1 ден след приключване  на изпита;

уч.стая

до 3 дни след прикл.на изпита;

в канцелария

Математика ЗП

писмен-3 астр.часа

08.01.2018г.

14,30 часа

Н.Муралиева;

Хр.Симеонова;

Ан.Канева;

Р.Илиева;

до 3 дни преди изпита

до 1 ден след приключване  на изпита;

уч.стая

до 3 дни след прикл.на изпита;

в канцелария

Информатика ЗП

писмен-3 астр.часа

09.01.2018г.

14,30 часа

Г.Турлакова;

Л.Бозукова;

Ил.Кавалов;

Д.Станчева;

до 3 дни преди изпита

до 1 ден след приключване  на изпита;

уч.стая

до 3 дни след прикл.на изпита;

в канцелария

История и цивилизация ЗИП

писмен-3 астр.часа

10.01.2018г.

14,30 часа

А.Канева;

Кр.Кръстев;

Й.Кирчев;

Цв.Абрашева;

до 3 дни преди изпита

до 1 ден след приключване  на изпита;

уч.стая

до 3 дни след прикл.на изпита;

в канцелария

География и икономика ЗП

писмен-3 астр.часа

11.01.2018г.

14,30 часа

Г.Турлакова;

Хр.Симеонова;

Цв.Абрашева;

Св.Терзиева;

 

до 3 дни преди изпита

до 1 ден след приключване  на изпита;

уч.стая

до 3 дни след прикл.на изпита;

в канцелария

Философски цикъл

 

писмен-3 астр.часа

12.01.2018г.

14,30 часа

Ил.Кавалов;

Й.Кирчев;

Св.Одаджиев;

Д.Андонова;

 

до 3 дни преди изпита

до 1 ден след приключване  на изпита;

уч.стая

до 3 дни след прикл.на изпита;

в канцелария

Биология и ЗО

писмен-3 астр.часа

15.01.2018г.

14,30 часа

Н.Муралиева;

Хр.Симеонова;

Л.Бозукова;

Г.Турлакова;

до 3 дни преди изпита

до 1 ден след приключване  на изпита;

уч.стая

до 3 дни след прикл.на изпита;

в канцелария

Физика и астрономия

писмен-3 астр.часа

16.01.2018г.

14,30 часа

Г.Турлакова;

Л.Бозукова;

Р.Илиева;

В.Стефанова;

 

до 3 дни преди изпита

до 1 ден след приключване  на изпита;

уч.стая

до 3 дни след прикл.на изпита;

в канцелария

Химия и ООС

писмен-3 астр.часа

17.01.2018г.

14,30 часа

Ил.Кавалов;

Й.Кирчев;

Л.Бозукова;

А.Момчева;

до 3 дни преди изпита

до 1 ден след приключване  на изпита;

уч.стая

до 3 дни след прикл.на изпита;

в канцелария

ИТ

писмен-3 астр.часа

18.01.2018г.

14,30 часа

Св.Одаджиев;

Цв.Абрашева;

Ил.Кавалов;

Д.Станчева;

до 3 дни преди изпита

до 1 ден след приключване  на изпита;

уч.стая

до 3 дни след прикл.на изпита;

в канцелария

Биология и ЗО

ЗИП

писмен-3 астр.часа

19.01.2018г.

14,30 часа

Ан.Канева;

Кр.Кръстев;

Л.Бозукова;

Г.Турлакова;

до 3 дни преди изпита

до 1 ден след приключване  на изпита;

уч.стая

до 3 дни след прикл.на изпита;

в канцелария

БЕЛ ЗИП

писмен-3 астр.часа

22.01.2018г.

14,30 часа

Св.Одаджиев;

Г.Турлакова

Кр.Кръстев;

Хр.Симеонова;

до 3 дни преди изпита

до 1 ден след приключване  на изпита;

уч.стая

до 3 дни след прикл.на изпита;

в канцелария

Английски език ЗИП

писмен-3 астр.часа

23.01.2018г.

14,30 часа

Ан.Канева;

Кр.Кръстев;

Г.Турлакова;

Г.Георгиева;

до 3 дни преди изпита

до 1 ден след приключване  на изпита;

уч.стая

до 3 дни след прикл.на изпита;

в канцелария

Руски език

ЗИП

писмен-3 астр.часа

24.01.2018г.

14,30 часа

Л.Бозукова;

Й.Кирчев;

Хр.Симеонова;

Н.Муралиева;

до 3 дни преди изпита

до 1 ден след приключване  на изпита;

уч.стая

до 3 дни след прикл.на изпита;

в канцелария

Математика

ЗИП

писмен-3 астр.часа

25.01.2018г.

14,30 часа

Хр.Симеонова;

Г.Турлакова;

Ан.Канева;

Р.Илиева;

 

до 3 дни преди изпита

до 1 ден след приключване  на изпита;

уч.стая

до 3 дни след прикл.на изпита;

в канцелария

ИТ ЗИП

писмен-3 астр.часа

26.01.2018г.

14,30 часа

Цв.Абрашева;

Св.Одаджиев;

Ил. Кавалов;

Д.Станчева;

до 3 дни преди изпита

до 1 ден след приключване  на изпита;

уч.стая

до 3 дни след прикл.на изпита;

в канцелария

Философски цикъл ЗИП

писмен-3 астр.часа

29.01.2018г.

14,30 часа

Г.Турлакова;

Й.Кирчев;

Св.Одаджиев;

Д.Андонова;

 

до 3 дни преди изпита

до 1 ден след приключване  на изпита;

уч.стая

до 3 дни след прикл.на изпита;

в канцелария

Задължения на длъжностните лица:

 

1.      Комисия за организиране на изпита:

·         Получава от ЗАТС протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. На протокола (информация за учениците, които следва да полагат  изпитите, № и дата на заповед и др.; когато училището ползва информационната образователна система Админ Про, протоколите се генерират от системата и се предоставят на комисията с попълнени данни).

·         Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.

·         Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 29е от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване.

·      Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилни устройства.

·         Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

·         Не допуска подсказване и преписване.

·      Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.

·         Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.

·         Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.

2.      Комисия по оценяването:

 

·   Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.

·     В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита /теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.

·     Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.

·     След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.

·     Изпитните работи на учениците се  проверяват и оценяват от председателя и члена/членовете на комисията (дават се указания за цвета на проверката – напр. С червен и зелен химикал). Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80. Протоколът се използва за вписване на оценките на членовете на изпитната комисия и на окончателната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Формирането на крайната оценка от изпитите е съгласно чл. 29з от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване: оценката се формира като средноартиметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица; крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е средноаритметична от оценките, поставени за всяка част с точност до единица; крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е слаб 2, когато някоя от оценките по отделните части е слаб 2; в тези случаи поправителният изпит на следваща сесия (ако конкретната сесия не е последна) се полага и в двете части. На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.

След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи,  които са подредени по реда на вписване на учениците в протокол.

Оповестяването на резултатите се извършва от главния учител, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване. 

 

 

 

 

 

Резултатите от приравнителните изпити се внасят в личния картон на ученика/ученичката от класния ръководител в 7-дневен срок след приключване на изпитите.